A verseny alapszabálya „Munkába kerékpáron 2024”

1. cikkely: Bevezető rendelkezés

Ez az Alapszabály határozza meg a „Munkába kerékpáron 2024 – Do práce na bicykli 2023“ elne-vezésű az önkormányzatok, munkáltatók és alkalmazottaik közti nemzeti verseny szabályait.

2. cikkely: A verseny célja

A verseny célja az: hogy városaink megőrizzék a fejleszthessék a fenntartható mozgásképességet, ösztönözzék az önkormányzatokat, hogy területükön alakítsák ki a minőségi és biztonságos kerék-pározás, szállítás és közlekedés, valamint a kerékpárok biztonságos tárolásának, az átöltözéshez szükséges háttér, beleértve a szociális berendezések kiépítésének feltételeit, vagy esetenként bizonyos előnyökkel motiválják alkalmazottaikat annak érdekében, hogy munkába-járáskor részesítsék előnyben a kerékpáros bejárást a gépkocsival való bejárással szemben.

3. cikkely: A verseny kiírója és szervezője

 1. A versenyt az országos kerékpáros koordinátor, a Szlovák Köztársaság Közlekedési Minisztériuma hirdeti meg.
 2. A versenyt szervezésileg és szakmailag a Besztercebányai Ciklokezdeményezés Nevű Polgári Társulás / Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica/ garantálja.

4. cikkely: Versenyszabályzat

 1. A verseny sarkallmi kívánja az önkormányzatokat, hogy a nemzeti web-portálon: való regisztrálásukkal igazolják, hogy:
  1. helyi szinten kinevezik a verseny koordinálásáért felelős személyt,
  2. honlapukon biztosítják a verseny propagálását,
  3. helyi szinten megszervezik a verseny eredményeinek kiértékelését és a győztesek meg- jutalmazását.
 2. A verseny az egyes vállalatok és szervezetek által kialakított csapatokra vonatkozik, me-lyek regisztrálásuklal igazolák, hogy 2024. június 1.-e és 30.-e között kerékpáron fognak munkába- és hazajárni, eredményeiket fel fogják jegyezni a www.dopracenabicykli.eu regisztrációs rendszerben. A versenybe egy iskolából való diákok csapata is benevezhet. Benevezésükkel igazolják, hogy szeptember 1-től június 30-ig kerékpárral fognak iskolába járni és erről a verseny honlapján www.dopracenabicykli.eu a nevezési rendszerben fognak rendszeresen írásban tájékoztatni. Kampányba csak azok a diákok kapcsolódhatnak be, akik 2024 június 1-jén elérték a 15 éves korhatárt. Ha a versenyző 15 évesnél fiatalabb, 18 évesnél idősebb személy kíséretében köteles az iskolába / óvodába menni.
 3. A versenybe csak azok a csapatok jelentkezhetnek, melyeknek önkormányzata a 4. cikkely 1. bek. szerint regisztrált.
 4. A versenybe csak azon csapatok jelentkezhetnek, melyeknek tagjai egy és ugyanazon vállalat, ill. szervezet alkalmaztottai, és ennek székhelye az adott önkormányzat területén van. A versenyben nem vehetnek részt olyan csapatok, melyeknek tagjai különbözö vállalatokban, ill. szervezetekben dolgoznak.
 5. A versenybe bekapcsolódhatnak azok az egyének, akiknek munkahelye a hivatalosan bejegyzett önkormányzatban van, vagy a hivatalosan bejegyzett önkormányzatban van az állandó vagy átmeneti lakhelye.
 6. Egy csapatnak legfeljebb 2 – 4 tagja lehet és ezek bizonyíthatóan abban az időben, míg a verseny tart, annak a vállalatnak az alkalmazottai, mely vállalati azonosító számával (= IČO) regisztrálta magát. Egy vállalat képviseletében több csapat is indulhat. Minden csapat legkevesebb 2, de legfeljebb 4 tagból állhat.
 7. Minden versenyző csak egyszer regisztráltathatja magát. Az ismételt regisztrálás ezen szabályzat megsértésének minősül. Azon csapatok, melyekben az ilyen szabálysértő regisztrálva van, nem vehetnek részt a díjak sorsolásában.
 8. A jelenkezési ív kitöltésével minden versenyző kijelenti, hogy a verseny szabályait tiszte- letben fogja tartani és a megtett kilométereket becsületesen és az igazságnak megfelelően fogja be-jelenteni.
 9. A csapat minden tagja, a munkahelyre és haza 2024.június 1.-e és 30.-e közti időszakban megtett kilométereit naponta saját maga tartja nyilván. A versenyző a nyilvántartás kialakításánál az alábbi lehetőségekből választhat:
  Munkába: útvonal otthonról munkába
  Hazafelé: útvonal munkábol hazafelé
  Az útirány kiválasztása után a versenyző kiválasztja a közlekedési módot: Kerékpár, Gyalogos, Tömegközlekedés, Auto.
 10. A versenybe csak a „normál” munkába járás és hazautazás számít bele. Beszámíthatóak azok a megtett utak, melyeket a versenyzőnek munkahelyére és haza a munkaszüneti napon kellett megten-nie.
 11. Ha egy versenyző kettőnél több utat tesz meg a nap folyamán, akkor azt az utat regisztrálja a rendszerben, amelyik a leginkább megfelel a „szokásos” munkába járásának. Nem megengedett, hogy a „szokásos” utazásokhoz kettőnél több utazás hossza adódjon hozzá.
 12. Az úgynevezett szabadidős utazások (kerékpártúrák, túrák, edzések…) rögzítése nem megengedett, csak a munkába és munkából való utazásokat kell rögzíteni.
 13. A versenybe az otthonról dolgozók is bekapcsolódhatnak. Ezen versenyzők olyan utakat fognak rögzíteni, melyeket ha szokásos munkavégzés lenne, megtennének. Természetesen a versenyzők más utat is megtehetnek, nemcsak a munkába és visszafelé. Ebben az esetben a megtett utakat csak úgy rögzíthetik, ha nem haladja meg a szokásos munkába megtett út hosszt.
 14. A munkaidő közben megtett távolság – mint pl. a munkahelyek ellenőrzése közben megtett kilométerek (pl. meg lennének károsítva azok a versenyzők, akik a munkaidő tartama alatt egy helyben tartózkodnak, ill. az aránytalanul kedvezményezett munkahelyeken dolgozók, mint pl. a postások) nem számítható be.
 15. A versenyzők az egyénileg megtett utak és kilométerek számát az e cikkely 8. pontjában leírtak szerint tartják nyilván, de a teljes nyilvántartásért a csapatvezető felelős.
 16. A nyilvántartást, beleértve az egyes megtett utakat és a szabadnapokat, naponta kell vezetni. Az utólagos bejegyzéseket legfeljebb 6 napig lehet eszközölni. E határidő eltelte után sem a megtett kilométereket, sem az utak számát nem lehet utólag kimutatni.
 17. Az úgynevezett „prémium kategóriába” az a versenyző lesz értékelve, aki a munkába és munkából vezető út legalább 2/3 át kerékpárral teszi meg, és az általa kerékpárral megtett távolság a verseny ideje alatt több mint 500 km.
 18. A verseny szervezői/ill. helyi koordinátorai fenntartják maguknak azt a jogot, hogy a ver- senyzőt munkahelyén, vagy otthon meglátogathassák acélból, hogy ellenőrizzék a kerékpáron meg-tett utakat.
 19. A résztvevők mindegyikének joga van a versenyben való részvételét bármikor megszün-tetnie a rendezőnek való bejelentés által. Ekkor a megtett kilométerei úgy a nyilvántartásban, mint az internetes oldalon.törlésre kerülnek.

5. cikkely: A verseny végrehajtása és az egyes határidők

 1. A verseny kezdetének időpontja: 2023. június 1.-e.
 2. A versenyben résztvevő város: Az önkormányzat hivatalos képviselője legkésőbb 2024. május 29.-ig gondoskodik a verseny honlapján: www.dopracenabicykli.eu. lévő nyilvántartási űrlap kitöltéséről, meghatározza a verseny helyi koordinátorát, akinek feladata a csapatok regisztrálása mene-tének, valamint a verseny teljes lefolyásának felügyelete.Az önkormányzat által előterjesztendő jelentkezési űrlapnak a következő kötelező adatokat kell tartalmaznia:
  1. helyiség (város, község) neve,
  2. lakosainak száma (A város betöltése után a rendszer automatikusan kitölti a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala által regisztrált lakosok számát 2022.12.31-ig.),
  3. a hivatalos képviselő neve,
  4. a verseny regisztrációs feltételeiveli beleegyező nyilatkozat,
  5. nyilatkozat a versenyfeltételek elfogadásáról,
  6. a megbízott helyi koordinátor neve, aki helyi szinten a versenyt felügyelni fogja (koordinátor),
  7. a koordinátor elérhetőségei.
 3. A versenyben résztvevő csapat: legkésőbb 2024. június 7.-ig regisztráltatja magát a verseny illető honlapján: www.dopracenabicykli.eu lévő online űrlapon, melyen fel kell tüntetnie a kötelező adatokat (a csa-pat neve, a munkáltató cégszövege és a vállalat azonosító száma (IČO), az egyes versenyzők neve, e-mail címe és a további elérhetőségek).
 4. A verseny lezárásának időpontja: 2024. június 30.-e.
 5. A verseny alapszabálya megtalálható a www.mindop.sk székhelyen (a Doprava – Cyklistická doprava a cykloturistika alcím alatt), valamint a verseny www.dopracenabicykli.eu honlapon.
 6. A helyi versenyek értékelését a regisztrált települések egyénileg szervezik meg. A verseny szervezője országos díjátadó ünnepséget szervez. A díjátadó ünnepség időpontját és helyszínét a verseny honlapján (www.dopracenabicykli.eu), valamint a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának honlapján (www.mindop.sk) teszik közzé. A versenyben részt vevő városok szintén közzéteszik ezeket az információkat a saját honlapjukon.

6. cikkely: Versenykategóriák

 1. Országos szinten négy versenykategória kerül értékelésre:
  1. A nyertes cég + a következő 2 rangsorban (3 vállalat), amelyek a legjobb helyezési átlaggal rendelkeznek ezekben az öt mutatóban:
   1. A versenyzők összáma cégenként
   2. A versenyzők száma, akik legalább 1 km tettek meg kerékpáron
   3. Legalább 1 kg megtakarított CO2-val rendelkező versenyzök száma.
   4. A kerékpáron megtett utak /túrák/ teljes száma
  2. Győztes önkormányzat + a következő 2 rangsorban (3 önkormányzat) a legjobb teljesítmény ebben a négy mutatóban:
   1. Az önkormányzat összversenyzőinek száma
   2. Versenyzők száma – arányosan atszámítva az adott önkormányzat lakosságának számához
   3. A legalább 1 kg CO2-megtakarítást elérő versenyzők száma – a település lakosságának arányában számítva
   4. A kerékpáros túrák száma – arányosan át számítva az önkormányzat lakosság számával
  3. A győztes önkormányzati régió, valamint a sorban őt követő 2 másik önkormányzati régió (összesen 3 önkormányzati régió) a következő 4 mutatóban elért helyezési átlag alapján kerül ki:
   1. résztvevők összlétszáma,
   2. résztvevők létszáma (arányosan átszámítva az önkormányzati régió összlakosságához képest),
   3. legalább 1 kg megtakarított CO2-vel rendelkező résztvevők száma az önkormányzati régiók szerint
   4. kerékpárral megtett utak száma (arányosan átszámítva az önkormányzati régió összlakosságához képest).
  4. A harmadik kategória a bónusz kategória. Minden olyan versenyző bekerül a sorsolásba, aki a megfigyelt időszakban a munkába és a munkából vezető út 2/3-át teljesítette kerékpárral, vagy legalább 500 kilométert megtett a verseny során. Az így kiválasztott versenyzők száma megegyezik a díjak számával, amelyeket a kampány partnerei a versenyre szolgáltattak, az első két versenykategória díjain felül. Ugyanakkor az összes versenyző közül 3 versenyző szintén részt vesz a sorsolásban, aki a megfigyelt időszakban a munkába és a munkából vezető út 2/3-át teljesítette tömegközlekedéssel és következő 3 versenyző, aki ezt az utat gyalog teljesítette.
 2. Helyi szinten is három versenykategória kerül kiértékelésre:
  1. az első versenykategória keretén belül azok a versenyzők lesznek értékelve, akik 2024. június 1.-e és 30.-e között kerékpáron a legtöbb kilométert tették meg. Ki lesz választva a legjobb csapat, mely ez időszakban a legtöbb kilométert tette meg a munkába és hazajárás folyamán: vala-mint a legjobb egyéni versenyző aki ez időszakban a munkába és a munkából hazajárás keretén belül kerékpárjával a legtöbb kilométert tette meg,
  2. a második versenykategória keretén belül azok a versenyzők lesznek értékelve, akik 2024. június 1.-e és 30.-e között a legnagyobb számú utat tették meg. Kiválasztásra kerül a legjobb csapat, mely ez időszakban a legnagyobb számú utat tette meg a munkába és hazajárás folyamán: valamint a legjobb egyéni versenyző aki ez időszakban a munkába és a munkából hazajárás keretén belül kerékpárjával a legnagyobb számú utat tette meg,
  3. A harmadik kategória a bónusz kategória. Minden olyan versenyző bekerül a sorsolásba, aki a megfigyelt időszakban a munkába és a munkából vezető út 2/3-át teljesítette kerékpárral, vagy legalább 500 kilométert megtett a verseny során. Az így húzott versenyzők száma megegyezik a díjak számával, amelyeket a kampány partnerei a versenyre szolgáltak helyi szinten, az első két versenykategória díjain túl.

7. cikkely: Különleges rendelkezések

 1. A megtett legtöbb kilométer nyilvántartása bizalmi alapon történik, mivel a versenykiíró mindenekelőtt a városokbani kerékpáros-közlekedés fejlesztésének támogatását tartotta szem előtt. A cél a kerékpározás mint környezetbarát és egészséges, a többi közlekedési móddal egyenrangú közlekedési mód megítélésének erősítése a városokban.
 2. A csapatok nevei, a megtett kilométerek száma, valamint a versenyzők nevei a www.dopracenabicykli.euhonlapon lesznek közzétéve.
 3. A versenyzők elérhetőségei (e-mail címe, esetleg telefonszáma) nem lesznek közzétéve. Ezek csak a versenyszervező szükségleteire szolgálnak.
 4. A verseny alapszabályaival egyetértésben a versenyző beleegyezik a regisztrációs redszerben begyűjtött adatok névtelen feldolgozásához a versenyszervező által a verseny kiértékelése és a forgalmi elemzések céljából.
 5. A versenyszabályzat elfogadásával a versenyző beleegyezését adja a személyi adatok feldolgozásához a „személyi adatok védelme“ által megadott mértékben.
 6. A kampány regisztrációs rendszerébe csak 2024.7.6. 23:59-ig lehet beavatkozni. Ezen időpont után a regisztrációs rendszerben már nem lehet beavatkozni.
 7. A Kampány szervezői fenntartják a jogot, hogy kizárják a versenyzőt a Kampányból.

8. cikkely: Zárórendelkezések

 1. Ezt az alapszabályt a verseny meghirdetője hagyta jóvá.
 2. Az alapszabály a www.mindop.sk és a www.dopracenabicykli.euhonlapokon van közzétéve.
 3. Ezen alapszabály aláírása napjával lép hatályba.

Kelt Pozsonyban (Bratislava), 2024. március 20.

Peter Klučka, nemzeti ciklokoordinátor

Eredeti kampány állapota
Az eredeti kampánynyilatkozat