Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v Občianskej cykloiniciatíve Banská Bystrica, o.z.

V prípade, že ste sa zaregistrovali do kampane Do práce na bicykli, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje – Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, a prípadne aj telefónne číslo.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Kto sme?

Sme občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, o.z., IČO: 42190843, so sídlom na adrese Javorová 6456/7, 974 09 Banská Bystrica, Slovenská republika. Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania.

Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete e-mail a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.

Ako a kde nás môžete kontaktovať?

Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: info@dopracenabicykli.eu alebo poštou na adresu Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, o.z., Javorová 6456/7, 974 09 Banská Bystrica.

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame, ak:

 • ste sa zaregistrovali do kampane Do práce na bicykli,
 • ste nás podporili finančne,
 • ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
 • ste návštevník/návštevníčka našej webovej stránky,
 • ste s nami uzatvorili zmluvu,
 • ste sa zapísali do prezenčnej listiny na akciách, ktoré organizujeme.
Aké osobné údaje spracovávame?
 • Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.
 • V niektorých prípadoch spracovávame aj vaše telefónne číslo a adresu, prípadne ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.
 • V niektorých prípadoch spracovávame aj vašu fotografiu, ak sa ju sami rozhodnete zverejniť vo svojom súťažnom konte kampane Do práce na bicykli.
 • Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve.
Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?
 • Informovanie o našich aktivitách prostredníctvom posielania e-mailov (newslettrov) a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali. V každom nami zaslanom newslettri je možnosť odhlásiť sa z jeho odoberania.
 • Komunikácia s našimi podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o našu činnosť.
 • Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu (napr. darovacia zmluva), používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.
Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili registráciou do kampane Do práce na bicykli a súhlasom so štatútom súťaže.

Cookies

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Tie zaznamenávajú, ako dlho sa na stránke zdržíte a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem.

Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo vašom prehliadači. V tomto prípade môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

Doba spracovania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.

Poskytnutie osobných údajov tretí stranám

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni. Sú nimi:

 • Sendinblue
 • Mailchimp

Osobné údaje v rozsahu Meno, Priezvisko a e-mailová adresa môžu byť poskytnuté aj lokálnym koordinátorom, ktorí prostredníctvom vyššie uvedených produktov a služieb (Sendinblue, Mailchimp), prípadne z bežnej e-mailovej adresy, môžu e-mailom kontaktovať účastníkov kampane vo svojom meste. Lokálnym koordinátorom poskytujeme výlučne údaje o súťažiacich z mesta, v ktorom zabezpečujú kampaň. Nie sú im poskytnuté údaje o súťažiacich z iných miest.

Údaje o e-mailových adresách môžu byť poskytnuté vybraným partnerom kampane za účelom technického riešenia benefitov, ktoré títo partneri ponúknu účastníkom kampane (napr. nastavenie voľných jázd na bikesharing pre používateľa konkrétnej e-mailovej adresy).

Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Miesto spracovania osobných údajov:

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

Vaše práva:

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame
 • V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
 • Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my Vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.
 • Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
 • Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na info@dopracenabicykli.eu alebo list poštou na adresu Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, o.z., Javorová 6456/7, 974 09 Banská Bystrica.

Prosíme, berte na vedomie, že predtým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

Mlčanlivosť

Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018. Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.