Štatút súťaže „Do práce na bicykli 2024“

Článok 1: Úvodné ustanovenie

Tento štatút určuje pravidlá národnej súťaže s názvom „Do práce na bicykli 2024“ pre samosprávy, zamestnávateľov a ich zamestnancov.

Článok 2: Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia, a tiež aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby použili na dochádzanie do práce bicykel, motivovať zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.

Článok 3: Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 1. Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy SR.
 2. Organizačným a odborným garantom súťaže je občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.

Článok 4: Pravidlá súťaže

 1. Zámerom súťaže je motivácia samospráv, ktoré svojou registráciou na národnom webovom portáli www.dopracenabicykli.eu potvrdia, že:
  1. určia osobu zodpovednú za koordináciu súťaže na lokálnej úrovni,
  2. zabezpečia propagáciu súťaže na svojej webovej stránke,
  3. zorganizujú vyhodnotenie súťaže a ocenenie víťazov na lokálnej úrovni.
 2. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2024 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2024 dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1.6.2024, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. V prípade, že je vek súťažiaceho nižší ako 15 rokov, je povinný jazdiť do školy/škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
 3. Do súťaže sa môžu prihlásiť tímy iba v tých mestách, ktorých samosprávy sú oficiálne zaregistrované do súťaže podľa Čl. 4, bodu č. 1.
 4. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií.
 5. Do súťaže sa môžu zapojiť tí jednotlivci, ktorých miesto výkonu práce je v oficiálne registrovanej samospráve, alebo majú v oficiálne registrovanej samospráve trvalé alebo prechodné bydlisko.
 6. Jeden tím môže mať 2 – 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4 členov. Študenti uvádzajú IČO školy.
 7. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba 1x. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie týchto pravidiel. Všetky tímy, v ktorých je takýto súťažiaci zaregistrovaný, sa nebudú môcť zaradiť do zlosovania o ceny.
 8. Vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a najazdené kilometre bude nahlasovať čestne a pravdivo.
 9. Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 30. júna 2024. Súťažiaci si pri evidencii vyberá z týchto možností:
  bydlisko – zamestnanie: cesta z miesta bydliska do zamestnania
  zamestnanie – bydlisko: cesta zo zamestnania do miesta bydliska
  Po zvolení si smeru jazdy si súťažiaci následne zvolí spôsob prepravy vo vybranom smere: Bicykel, Pešo, MHD alebo Auto.
 10. Do súťaže sa započítavajú iba „obvyklé“ cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci išiel do práce. Za jeden deň je možné absolvovať maximálne 2 súťažné jazdy.
 11. V prípade, že súťažiaci absolvuje počas dňa viac ako dve jazdy, zaeviduje si do systému tie, ktoré najviac zodpovedajú jeho „obvyklej“ ceste do práce. Nie je povolené dĺžku viac ako dvoch jázd pripočítavať k „obvyklým“ jazdám.
 12. Evidencia tzv. rekreačných jázd (cyklovýlety, túry, tréningy…) nie je povolená, evidujú sa výhradne cesty do a z práce.
 13. Do súťaže sa môžu zapojiť aj súťažiaci pracujúci z domu, na tzv. home office. Títo súťažiaci si vytvoria a ako jazdy budú zapisovať ich „obvyklé“ cesty do práce, ktoré by absolvovali v prípade, že by pracovali na svojom bežnom pracovisku. Súťažiaci môžu odjazdiť aj inú trasu, nielen do práce a naspäť. V tom prípade si absolvovanú jazdu zaevidujú len v dĺžke, ktorá nepresiahne „obvyklú“ cestu do práce.
 14. Vozokilometre v rámci pracovného času – t.j. „pracovné pochôdzky“ sa nezapočítavajú (boli by tým znevýhodnení súťažiaci, ktorí v pracovnom čase zotrvávajú na jednom mieste a neúmerne zvýhodnené zamestnania ako napríklad poštár).
 15. Jednotlivci si môžu zapisovať evidenciu najazdených kilometrov a počtu jázd za seba s možnosťami uvedenými v bode 9, pričom za kompletnú evidenciu zodpovedá vedúci tímu.
 16. Evidenciu vrátane označenia všetkých jázd aj voľných dní je potrebné evidovať denne, spätne je možná evidencia najneskôr do 6 dní. Po uplynutí tejto doby už nebude možné spätne uviesť prejdené kilometre ani počet jázd.
 17. V rámci tzv. Bonusovej kategórie sa v súťaži bude posudzovať to, či aspoň 2/3 všetkých ciest do práce a z práce konkrétneho jednotlivca boli uskutočnené na bicykli, alebo súťažiaci najazdil počas súťaže minimálne 500 kilometrov na bicykli.
 18. Organizátori/lokálni koordinátori súťaže si vyhradzujú právo navštíviť účastníka súťaže na pracovisku s cieľom overenia jeho skutočnej existencie.
 19. Každý súťažiaci má právo svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť nahlásením usporiadateľom a jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na internetovej stránke.

Článok 5: Realizácia a termíny súťaže

 1. Termín začatia súťaže je 1. jún 2024.
 2. Súťažiace mesto: Štatutárny zástupca samosprávy zabezpečí vyplnenie registračného formulára v termíne najneskôr do 29. mája 2024 na príslušnej webovej stránke súťaže www.dopracenabicykli.eu. Určí miestneho koordinátora súťaže, ktorý bude dohliadať na priebeh registrácie tímov na lokálnej úrovni a na celkový priebeh súťaže. Povinné údaje prihlasovacieho formulára za samosprávu sú:
  1. názov mesta,
  2. počet obyvateľov (po zadaní názvu mesta systém automaticky vyplní počet jeho obyvateľov, ktorý evidoval Štatistický úrad SR k 31.12.2022),
  3. meno štatutárneho zástupcu,
  4. potvrdenie podmienok pre registráciu do súťaže,
  5. potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže,
  6. meno poverenej osoby zodpovednej za koordináciu súťaže na lokálnej úrovni (koordinátora),
  7. kontaktné údaje koordinátora.
 3. Súťažiaci tím: V termíne najneskôr do 7.6.2024 sa zaregistruje na prihlasovacom online formulári uverejnenom na príslušnej webovej stránke súťaže s uvedením požadovaných povinných údajov (názov tímu, názov spoločnosti a IČO, mená jednotlivých súťažiacich, e-mailové adresy a ďalšie kontaktné údaje)
 4. Termín uzávierky súťaže je 30.6.2024.
 5. Štatút súťaže je zverejnený na webovom sídle www.mindop.sk (v záložke Doprava – Cyklistická doprava a cykloturistika), ako aj na webovej stránke súťaže www.dopracenabicykli.eu.
 6. Lokálne vyhodnotenia súťaže si zorganizujú registrované samosprávy individuálne. Vyhlasovateľ súťaže zorganizuje slávnostné vyhodnotenie na celonárodnej úrovni. Termín a miesto konania slávnostného vyhodnotenia bude uverejnený na webovej stránke súťaže www.dopracenabicykli.eu, ako aj na webovej stránke Ministerstva dopravy SR (www.mindop.sk). Mestá, ktoré sa zapoja do súťaže, zverejnia túto informáciu aj na svojich webových stránkach.

Článok 6: Súťažné kategórie

 1. Vyhodnocovať sa budú štyri súťažné kategórie na národnej úrovni:
  1. Víťazná spoločnosť + nasledujúce 2 v poradí (3 spoločnosti), s najlepším celkovým priemerom umiestnení v týchto piatich ukazovateľoch:
   1. Celkový počet súťažiacich za spoločnosť
   2. Počet súťažiacich s odjazdeným aspoň 1 kilometrom na bicykli
   3. Počet súťažiacich s aspoň 1 kilogramom ušetreného CO2.
   4. Celkový počet jázd na bicykli
  2. Víťazná samospráva + nasledujúce 2 v poradí (3 samosprávy) s najlepším celkovým priemerom umiestnení v týchto štyroch ukazovateľoch:
   1. Celkový počet súťažiacich za samosprávu
   2. Počet súťažiacich – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy
   3. Počet súťažiacich s aspoň 1 kg ušetreného CO2 – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy
   4. Počet jázd na bicykli – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy
  3. Víťazný vyšší územný celok + nasledujúce 2 v poradí (3 vyššie územné celky) s najlepším celkovým priemerom umiestnení v týchto štyroch ukazovateľoch:
   1. Celkový počet súťažiacich za VÚC
   2. Počet súťažiacich – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej VÚC
   3. Počet súťažiacich s aspoň 1 kilogramom ušetreného CO2 za VÚC
   4. Počet jázd na bicykli – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej VÚC
  4. štvrtou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória. V rámci nej budú vyžrebovaní a ocenení tí súťažiaci spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období, alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 kilometrov na bicykli. Počet takto vyžrebovaných súťažiacich bude totožný s počtom cien, ktoré partneri kampane poskytli do súťaže určenej pre cyklistov a nad rámec ocenení v prvých dvoch súťažných kategóriách. Zároveň budú vyžrebovaní a ocenení 3 súťažiaci spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3 svojich ciest do práce a z práce prostredníctvom verejnej dopravy, a 3 súťažiaci spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3 svojich ciest do práce a z práce prostredníctvom pešej chôdze.
 2. Vyhodnocovať sa budú tri kategórie na lokálnej úrovni:
  1. v prvej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov na bicykli od 1. do 30. júna 2024. Bude vybratý najlepší tím, ktorého členovia spolu najazdili v uvedenom termíne najviac kilometrov do práce a z práce, a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najviac kilometrov do práce a z práce,
  2. v druhej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 1. do 30. júna 2024. Bude vybratý najlepší tím, ktorého členovia spolu najazdili najväčší počet jázd do práce a z práce a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet ciest do práce a z práce,
  3. treťou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória. V rámci nej budú vyžrebovaní a ocenení tí súťažiaci spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období, alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 kilometrov na bicykli. Počet takto vyžrebovaných súťažiacich bude totožný s počtom cien, ktoré partneri kampane poskytli do súťaže na lokálnej úrovni nad rámec ocenení v prvých dvoch súťažných kategóriách.

Článok 7: Osobitné ustanovenia

 1. Celková evidencia najazdených kilometrov je založená na dôvere, keďže cieľom súťaže je predovšetkým podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách. Cieľom je posilniť vnímanie cyklistiky ako ekologickej a zdravej formy dopravy, rovnocennej k ostatným druhom prepravy v mestách a obciach.
 2. Mená tímov, počet najazdených kilometrov, ako aj mená súťažiacich budú zverejnené na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.
 3. Kontakty na súťažiacich (e-mail, prípadne telefón) zverejnené nebudú a slúžia len pre potreby organizátora súťaže.
 4. Súhlasom so štatútom súťaže dávajú súťažiaci súhlas s anonymným spracovaním získaných dát o jazdách zapísaných v evidenčnom systéme kampane organizátorom súťaže pre účely vyhodnotenia súťaže a na tvorbu dopravných analýz.
 5. Súhlasom so Štatútom súťaže dávajú súťažiaci súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v dokumente „Ochrana osobných údajov“.
 6. Zásahy do evidenčného systému kampane je možné realizovať len do 6.7.2024 do 23:59. Po tomto termíne už akékoľvek zásahy do evidenčného systému nie sú možné.
 7. Organizátori kampane si vyhradzujú právo vylúčiť súťažiaceho z kampane.

Článok 8: Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút je schválený vyhlasovateľom súťaže.
 2. Štatút je zverejnený na www.mindop.sk a www.dopracenabicykli.eu.
 3. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.

V Bratislave dňa 20. marca 2024

Peter Klučka národný cyklokoordinátor

Originál Štatútu kampane
Originál Vyhlásenia kampane